BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Tolkis Guran
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 25 April 2015
Pages: 266
PDF File Size: 16.13 Mb
ePub File Size: 7.85 Mb
ISBN: 701-7-56317-630-8
Downloads: 60404
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ararr

Libor staat voor London Interbank Offered Rate, en is een vergelijkbaar gemiddeld percentage als Euribor, met dien verstande dat Libor geldt op de interbancaire markt in Londen. Artikel 48e Toon relaties in LiDO. Bestaande vergunninghouders worden hierdoor niet geraakt. Personen die over een in tabel 2 genoemd diploma beschikken, zijn tevens vakbekwaam te adviseren over het daarbij in de tabel vermelde onderwerp, indien de advisering over dat onderwerp gecombineerd wordt met advisering over het onderwerp waarop het diploma betrekking heeft.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

Als dat het geval is hoeft hij voor die tijdspanne geen PE examen af te leggen het oude artikel 11a. Bovendien is de hypotheekschuld in Nederland internationaal vergeleken groot. Om te zorgen dat een termijn met een eenzijdig beroep op de redelijkheid niet te lang kan worden, voorziet het derde lid in de mogelijkheid voor de klager om na uiterlijk zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken nadat de klacht is ingediend het geschil aanhangig te maken bij de erkende geschilleninstantie.

Artikel 59 Toon relaties in LiDO. Er zijn geen finanfiele administratieve lasten voorzien, omdat de maatregel geen rapportage- of informatieverplichtingen met zich meebrengt. Artikel 11f Toon relaties in LiDO.

De diplomaplicht voor adviseurs in spaar- en betaalproducten wordt door veel marktpartijen als te bezwarend ervaren.

Met het opstellen van een lijst van producenten door de regering, zou de gedragstoesicht voor de naleving van de bepaling echter in grote mate bij de overheid worden neergelegd.

Artikel 59a is aangepast aangezien de advieskosten en distributiekosten niet meer door een aanbieder in de prijs van een financieel product mogen worden verwerkt zie toelichting bij artikel 86h. Dit mag niet verhinderen dat de klacht door een geschilleninstantie wordt gedragsstoezicht. Het gaat om de advies- en distributiekosten die zijn gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst.

TOP Related Posts  ANDROID JESUS TOMAS GIRONES PDF

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

De wijziging van artikel 10, eerste lid, aanhef, bewerkstelligt dat de hiervoor bedoelde vrijstelling nog enkel van toepassing is op de hiervoor bedoelde beleggingsondernemingen, indien zij voornemens zijn in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten te verlenen aan professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen of in de uitoefening van beroep of bedrijf in Nederland handelen voor eigen finanfiele.

Artikel 11b bepaalt aan welke eisen een exameninstituut moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. De procedure wordt ter goedkeuring aan Onze Minister voorgelegd. Op grond van artikel 1: Artikel 76 Toon relaties in LiDO.

Gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake hypothecair krediet met een variabele gedragstoezivht informeert de aanbieder de consument over elke wijziging van de debetrentevoet, waarbij hij de consument tevens informeert over:. Zowel de banken als verzekeraars hebben reeds in hun beider gedragscodes, respectievelijk de Code Banken en de Governance Principes Verzekeraars, de verplichting opgenomen tot het hebben van een adequaat productontwikkelingsproces.

Beleggingsondernemingen die ingevolge artikel 10a, eerste lid, zijn vrijgesteld van artikel 2: Deze kosten bestaan zowel uit de kosten van het examen als uit de gederfde arbeidstijd tijdens het onderneminfen. Een eenmaal behaalde diploma kan daarom niet meer vervallen.

De NMa wijst op een aantal belemmeringen voor consumenten die willen overstappen naar een andere belsuit, met name na het ondrenemingen van de rentevastperiode. Een erkende geschilleninstantie verstrekt aan Onze Minister jaarlijks voor 1 juli een opgave van:. De beleggingsinstelling of icbe accepteert een deelnemer niet indien zij de identiteit niet heeft vastgesteld overeenkomstig het daarvoor opgestelde beleid.

Voor het aflossen van krediet ten behoeve van de distributiekosten, waarbij niet tevens sprake is van advies, is geen maximumtermijn vastgesteld omdat het vaak gaat om relatief kleine bedragen.

TOP Related Posts  EL LAZARILLO DE CIEGOS CAMINANTES PDF

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Op grond van de artikelen tot en met van het Bgfo gelden voor instellingen voor collectieve belegging in effecten strikte eisen met betrekking tot het beleggingsbeleid. Dit is om finajciele voorkomen dat belangrijke certificaat- en diplomagegevens van certificaat- en diplomahouders verloren gaan indien een exameninstituut zijn activiteiten staakt. Om een zo groot mogelijk marktaandeel te verkrijgen, is ofwel een hoog slagingspercentage aantrekkelijk of een zo laag mogelijke prijs of een combinatie van beiden.

Personen die over een in tabel 3 genoemd diploma beschikken, zijn tevens vakbekwaam te adviseren over het daarbij in de tabel vermelde onderwerp, indien de advisering over dat onderwerp gecombineerd wordt met advisering over het onderwerp waarop het diploma betrekking heeft. Informatie aan ESMA over het verlenen van toestemming aan leden van het bestuur van een beleggingsonderneming om een extra niet-uitvoerende bestuursfunctie te vervullen.

Uit de reacties bleek ook dat de overgangsregeling, beschreven in artikelveel vragen opriep. beluit

Artikel 38f Toon relaties in LiDO. Zorgvuldige dienstverlening Toon relaties in LiDO. Geen vrijstelling kan worden verleend omdat de betrokken beleggingsonderneming alvorens zij grensoverschrijdend in Nederland activiteiten mag verrichten reeds dient te beschikken over een door de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat op grond van artikel 5, eerste lid, van MiFID II verleende vergunning.

Artikel 74 Toon relaties in LiDO. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Een beheerder van een icbe of beleggingsonderneming financieoe bedoeld in artikel 4: Daarom is gekozen voor bewoordingen die aangeven dat afspraken in verband met rechten en verplichtingen die ten behoeve van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden worden aangegaan duidelijk moeten worden geadministreerd.

De termijn is korter waar het kan en langer waar het moet. Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.